หมิ่นประมาทโดยการโฆษณา มีโทษหนัก

 
 
วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2551 เวลา 16:20:03 น.  มติชนออนไลน์

คดีหมิ่นประมาท คดีมโนสาเร่ คดีลหุโทษ ?..
โดยโอภาส เพ็งเจริญ

จึงชัดเจนว่า ความผิดอาญาฐานหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณานั้น ไม่ใช่ความผิดลหุโทษแน่นอน และแม้จะเป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทที่ไม่ใช่กระทำโดยการโฆษณาตามมาตรา 326 ก็ยังมีโทษ เกินกว่าเกณฑ์ความผิดลหุโทษเช่นกัน

ได้ยินเสียงพูดกันถึงเรื่องคดีพิพาททางแพ่งในกรณีฟ้องคดีละเมิดฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาแล้วเรียกค่าสินไหมทดแทน ว่า เป็นคดีมโนสาเร่ และ ก่อนหน้านั้นก็มีการกล่าวกันว่าคดีอาญาฐานหมิ่นประมาทนั้นเป็น คดีลหุโทษ
 
เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ คงต้องยกบทบัญญัติในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มากล่าวถึง  เพราะว่า เรื่องคดีมโนสาเร่นั้น มีบัญญัติไว้ชัดเจนในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง โดยที่บัญญัติไว้ใน มาตรา 189 ว่า
 
มาตรา 189 คดีมโนสาเร่ คือ
(1) คดีที่มีคำขอให้ปลดเปลื้องทุกข์อันอาจคำนวณเป็นราคาเงินได้ไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือไม่เกินจำนวนที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา
(2) คดีฟ้องขับไล่บุคคลใด ๆ ออกจากอสังหาริมทรัพย์อันมีค่าเช่าหรืออาจให้เช่าได้ในขณะยื่นคำฟ้องไม่เกินเดือนละสี่พันบาท หรือไม่เกินจำนวนที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา
พร้อมกันนั้นได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดจำนวนเงินในคดีมโนสาเร่ พ.ศ.2546 กำหนดจำนวนเงินไว้ ดังนี้ คือ
(1) คดีที่มีคำขอให้ปลดเปลื้องทุกข์อันอาจคำนวณเป็นราคาเงินได้ไม่เกิน 300,000 บาท
(2) คดีฟ้องขับไล่บุคคลใด ๆ ออกจากอสังหาริมทรัพย์อันมีค่าเช่าหรืออาจให้เช่าได้ในขณะยื่นคำฟ้องไม่เกินเดือนละ 30,000 บาท
 
ดังนั้น คดีแพ่งคดีใดที่มีทุนทรัพย์ที่พิพาทกันเกินกว่า 300,000 บาทแล้ว คงไม่อาจกล่าวได้ว่าเป็น ?คดีมโนสาเร่?  เช่น กรณีที่มีการฟ้องคดีกล่าวหาว่า กระทำละเมิดด้วยการหมิ่นประมาทแล้วเรียกค่าสินไหมทดแทนเป็นจำนวนเงิน 76 ล้านบาท 200 ล้านบาท หรือมากว่านั้นย่อมไม่อาจเรียกได้ว่าเป็นคดีมโนสาเร่
กรณีจะเป็นคดีมโนสาเร่ได้ ผู้ฟ้องหรือโจทก์คงต้องเรียกค่าสินไหมทดแทนฐานหมิ่นประมาทเพียง ไม่เกิน 300,000 บาท
 
ทีนี้มาถึงกรณีการกล่าวว่าคดีอาญาฐานหมิ่นประมาทเป็นคดีความผิดลหุโทษ
อันนี้คงต้องไปดูในประมวลกฎหมายอาญาที่ได้มีบัญญัติเรื่องความผิดลหุโทษไว้ดังนี้ คือ
มาตรา 102 ความผิดลหุโทษ คือ ความผิดซึ่งต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับเช่นว่ามานี้ด้วยกัน
 
 
ข้อความที่บัญญัตินี้กระชับ  ชัดเจน
ความผิดอาญาฐานใดมีโทษเท่าใด หรือต้องระวางโทษเท่าใดจะมีบัญญัติไว้ตอนท้ายของมาตรา หลังจากที่บัญญัติว่า การกระทำเช่นไรเป็นความผิดแล้วจะต่อท้ายด้วยโทษ  เช่น ในประมวลกฎหมาย ที่ว่าด้วยความผิดในมาตราต่างๆ รวมทั้งมาตรา 328 ที่บัญญัติไว้ดังนี้
 
มาตรา 328 ถ้าความผิดฐานหมิ่นประมาทได้กระทำโดยการโฆษณาด้วยเอกสาร ภาพวาด ภาพระบายสี ภาพยนตร์ ภาพหรือตัวอักษรที่ทำให้ปรากฎไม่ว่าด้วยวิธีใด ๆ แผ่นเสียง หรือสิ่งบันทึกเสียง บันทึกภาพ หรือบันทึกอักษรกระทำโดยการกระจายเสียง หรือการกระจายภาพ หรือโดยกระทำการป่าวประกาศด้วยวิธีอื่น ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี และปรับไม่เกินสองแสนบาท
 
ระวางโทษของความผิดฐานหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา คือจำคุกไม่เกิน 2 ปี และปรับไม่เกิน 2 แสนบาท
 
จะเห็นได้ว่า ระวางโทษนี้สูงกว่าระวางโทษตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 102 ข้างต้น เพราะในมาตรา 102นั้น  ระวางโทษเพียง  จำคุกไม่เกิน 1 เดือนหรือปรับไม่เกิน 1พันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ความผิดฐานหมิ่นประมาทตามมาตรา 328 นี้มีระวางโทษสูงกว่าความผิดฐานต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานในการปฏิบัติการตามหน้าที่ตามมาตรา 138 ที่มีระวางโทษเพียง จำคุกไม่เกิน 1 ปีหรือปรับไม่เกิน 2 พันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 
ทั้งมีระวางโทษสูงกว่าความผิดฐานแสดงตนเป็นเจ้าพนักงานและกระทำการเป็นเจ้าพนักงานโดยที่ตนเองมิได้เป็นเจ้าพนักงานตามมาตรา 145 ที่มีระวางโทษ จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 2 พันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 
และยังมีระวางโทษสูงกว่าความผิดฐานเข้าร่วมชุลบมุนต่อสู้แล้วมีคนตายโดยการกระทำในการชุลมุนต่อสู้นั้น ตามมาตรา 294 เสียอีก เพราะมาตราหลังนี้ ระวางโทษสำหรับผู้เข้าร่วมชุลมุนต่อสู้นั้นเพียงแค่จำคุกไม่เกิน 2 ปีหรือปรับไม่เกิน 4 พันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ที่สำคัญมากไปกว่านั้นคือ โทษฐานหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาตามมาตรา 328 นั้น กฎหมายบัญญัติระวางโทษไว้ทั้ง จำคุกและปรับ  ในขณะที่ความผิดตามมาตราอื่นๆข้างต้น นั้นจะเห็นได้ว่า บัญญัติ ระวางโทษ จำคุก หรือ ปรับ เท่านั้น
 
ดังนี้ จึงชัดเจนว่า ความผิดอาญาฐานหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณานั้น ไม่ใช่ความผิดลหุโทษแน่นอน และแม้จะเป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทที่ไม่ใช่กระทำโดยการโฆษณาตามมาตรา 326 ก็ยังมีโทษ เกินกว่าเกณฑ์ความผิดลหุโทษเช่นกัน ดังที่ มาตรา 326 บัญญัติไว้ว่า
มาตรา 326 ผู้ใดใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่สาม โดยประการที่น่าจะทำให้ผู้อื่นนั้นเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น หรือถูกเกลียดชัง ผู้นั้นกระทำความผิดฐานหมิ่นประมาท ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ระวางโทษของมาตรานี้คือ จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ดังนี้ ความผิดฐานนี้ก็ไม่ใช่ความผิดลหุโทษเช่นกัน
 
จึงกล่าวได้ว่า คดีความแพ่ง เรื่อง ละเมิดกรณีหมิ่นประมาท แล้วเรียกค่าสินไหมทดแทนเกินกว่า 300,000 บาท นั้นไม่ใช่คดีมโนสาเร่ 
 
ขณะเดียวกัน คดีความผิดอาญาฐานหมิ่นประมาท  ไม่ว่าเป็นหมิ่นประมาทธรรมดาตามมาตรา 326 หรือ หมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาตามมาตรา 328 ก็ไม่ใช่ความผิดลหุโทษเช่นกัน
------------------
 
คัดลอกจาก... http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=37131&grpid=01&catid=17
 


Facebook: แฟรนไชส์ก๋วยเตี๋ยวกาละมัง
     Facebook: ลูกชิ้นหมูกาละมัง
Facebook: ลูกชิ้นหมูกาละมัง
    รวม Webboard ห้องสนทนาต่าง ๆ
      เว็บบอร์ดแนะนำอาชีพหรือแฟรนไชส์
     เว็บบอร์ดแนะนำสินค้า สนทนาทั่วไป
   ประมวลภาพร้านก๋วยเตี๋ยวกาละมัง
     ภาพร้านต้นกำเนิดของก๋วยเตี๋ยวกาละมัง
     ภาพจากโครงการเชลล์ชวนชิม ช่อง 7 สี ฯลฯ
     ภาพร้านก๋วยเตี๋ยวจากโครงการเดิม
   อัลบั้มรูปภาพน่าสนใจบ้าง - ไม่น่าสนบ้าง
     โรงทานก๋วยเตี๋ยวกาละมัง วัดหางดง
     ก๋วยเตี๋ยวกาละมัง - อร่อยที่ตลาดน้ำอโยธยา
     ภาพเก็บตกจากสาขาชัยภูมิ
     ตัวอย่างรถเข็นหรือคีออสรูปแบบต่าง ๆ
   รูปภาพชามก๋วยเตี๋ยวกาละมัง
   ภาพก๋วยเตี๋ยวในชามและลูกชิ้นปิ้ง
   ความเห็นจากลูกค้าก๋วยเตี๋ยวกาละมัง
   กฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
     การกระทำผิดทางคอมพิวเตอร์
     สรุปประเด็นตาม พรบ.คอมฯ
   ความผิดฐานหมิ่นประมาท
     ความผิดทั้งอาญาและแพ่ง
     หมิ่นประมาทโดยการโฆษณา
     หมิ่นประมาททางอินเตอร์เน็ต
    โทษเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า
   ความรู้สัพเพเหระทั่วไป
     คาถาแผ่เมตตา
     อักษรไทย 44 ตัวมีอะไรบ้าง?
   ของฝากจาก Forward Mail
     คอยดูเถอะมึ๊ง.....
     เมื่อไหร่ยังคิดอยู่...คือคิดไม่ได้!
     ภาพจาก Forward Mail
   แนะนำเว็บไซต์ในกลุ่มของเรา
คลิก - ไปเว็บดูดวงของเรา
   เรื่องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ
   ข่าวสารทั่วไป
   บทความทั่วไป
   แนะนำเป็นวิทยาทาน - สมุนไพรเลิกบุหรี่
   ค้นหาเบอร์โทรศัพท์
   ค้นหารหัสไปรษณีย์
   ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล
    แลกลิงค์
   ภาพจุดกำเนิดโครงการอาชีพชาวบ้าน
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 15
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 395
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 2,747,498
 เปิดเว็บ 07/01/2551
 ปรับปรุงเว็บ 07/11/2560
18 พฤศจิกายน 2560
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
   
10  11 
12  13  14  15  16  17  18 
19  20  21  22  23  24  25 
26  27  28  29  30     
             


# อุดมการณ์อาชีพชาวบ้าน

สร้างอาชีพแบบพอเพียง

แนวทางธุรกิจเพื่อสังคม

_____________________ 

@
Copyright by www.franchisecb.com
"สถาบันพัฒนาวิชาชีพชุมชน" (แฟรนไชส์อาชีพชาวบ้าน)
บ้านต้นมะขามรีสอร์ท 239 หมู่ 11 ต.ขี้เหล็ก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150
อีเมล์: bankcommune@hotmail.com
Engine by MAKEWEBEASY